پای شاپ(payshop)

شعر

وقتی که ...

وقتی که قلب‌هایمان‌ کوچک‌تر از غصه‌هایمان‌ میشود،
وقتی نمیتوانیم‌
اشک هایمان ‌را پشت‌ پلک‌هایمان‌ مخفی کنیم‌
و
بغض هایمان ‌پشت‌ سر هم‌ میشکند ...

وقتی احساس‌ میکنیم
بدبختیها بیشتر از سهم‌مان‌ است
و رنج‌ها بیشتر از
صبرمان...
وقتی امیدها ته‌ میکشد
و
انتظارها به‌ سر نمیرسد ...
وقتی طاقتمان تمام‌ میشود
و تحمل مان‌ هیچ ...

آن‌ وقت‌ است‌ که‌ مطمئنیم‌ به‌ تو احتیاج‌ داریم
و مطمئنیم‌ که‌
تو

فقط‌ تویی که‌ کمکمان‌ میکنی ...

آن‌ وقت‌ است‌ که‌ تو را صدا میکنیم
و
تو را میخوانیم ...

آن‌ وقت‌ است‌ که‌
تو را آه‌ میکشیم
تو را
گریه ‌میکنیم ...
و تو را
نفس میکشیم ...
وقتی تو جواب ‌میدهی،
دانه ‌دانه‌
اشکهایمان ‌را پاک‌ میکنی ...
و یکی یکی غصه‌ها را از
دلمان ‌برمیداری ... 

 

 

گره‌ تک‌تک‌ بغض‌هایمان‌ را باز میکنی
و
دل
شکسته‌مان‌ را بند میزنی ...
سنگینی ها را برمیداری
و جایش‌
سبکی میگذاری و راحتی ...
بیشتر از تلاشمان‌ خوشبختی میدهی
و بیشتر از حجم لب‌هایمان،
لبخند ...
خواب‌هایمان‌ را تعبیر میکنی،
و دعاهایمان‌ را
مستجاب...
آرزوهایمان‌ را
برآورده می کنی ؛ 

 

قهرها را آشتی میدهی

و سخت‌ها را
آسان

تلخ‌ها را
شیرین میکنی

و دردها را
درمان

مترجم سایت

مترجم سایت

Powered by WebGozar

با کلیک بر روی +1 ما را در گوگل محبوب کنید
Get backlinks

Best Product